Chinese provinces

China administrative claimed included.svg
GB ISO Province Chinese
Hanyu Pinyin
Capital Pop.¹ Density² Area³ Short name
BJ CN-11 Beijing Municipality 北京市
Běijīng Shì
Beijing 19,612,368 1,167.40 16,800
Jīng
TJ CN-12 Tianjin Municipality 天津市
Tiānjīn Shì
Tianjin 12,938,224 1,144.46 11,305
Jīn
HE CN-13 Hebei Province 河北省
Héběi Shěng
Shijiazhuang 71,854,202 382.81 187,700
SX CN-14 Shanxi Province 山西省
Shānxī Shěng
Taiyuan 35,712,111 228.48 156,300
Jìn
NM CN-15 Inner Mongolia Autonomous Region 內蒙古自治区
Nèi Měnggǔ Zìzhìqū
Hohhot 24,706,321 20.88 1,183,000 內蒙古
Nèi Měnggǔ
LN CN-21 Liaoning Province 辽宁省
Liáoníng Shěng
Shenyang 43,746,323 299.83 145,900
Liáo
JL CN-22 Jilin Province 吉林省
Jílín Shěng
Changchun 27,462,297 146.54 187,400
HL CN-23 Heilongjiang Province 黑龙江省
Hēilóngjiāng
Harbin 38,312,224 84.38 454,000
Hēi
SH CN-31 Shanghai Municipality 上海市
Shànghǎi Shì
Shanghai 23,019,148 3,630.20 6,341
JS CN-32 Jiangsu Province 江苏省
Jiāngsū Shěng
Nanjing 78,659,903 766.66 102,600
ZJ CN-33 Zhejiang Province 浙江省
Zhèjiāng Shěng
Hangzhou 54,426,891 533.59 102,000
Zhè
AH CN-34 Anhui Province 安徽省
Ānhuī Shěng
Hefei 59,500,510 425.91 139,700
Wǎn
FJ CN-35 Fujian Province 福建省
Fújiàn Shěng
Fuzhou 36,894,216 304.15 121,300
Mǐn
JX CN-36 Jiangxi Province 江西省
Jiāngxī Shěng
Nanchang 44,567,475 266.87 167,000
Gàn
SD CN-37 Shandong Province 山东省
Shāndōng Shěng
Jinan 95,793,065 622.84 153,800
HA CN-41 Henan Province 河南省
Hénán Shěng
Zhengzhou 94,023,567 563.01 167,000
HB CN-42 Hubei Province 湖北省
Húběi Shěng
Wuhan 57,237,740 307.89 185,900
È
HN CN-43 Hunan Province 湖南省
Húnán Shěng
Changsha 65,683,722 312.77 210,000
Xiāng
GD CN-44 Guangdong Province 广东省
Guǎngdōng Shěng
Guangzhou 104,303,132 579.46 180,000
Yuè
GX CN-45 Guangxi Zhuang Autonomous Region 广西壮族自治区
Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū
Nanning 46,026,629 195.02 236,000
Guì
HI CN-46 Hainan Province 海南省
Hǎinán Shěng
Haikou 8,671,518 255.04 34,000
Qióng
CQ CN-50 Chongqing Municipality 重庆市
Chóngqìng Shì
Chongqing 28,846,170 350.50 82,300
SC CN-51 Sichuan Province 四川省
Sìchuān Shěng
Chengdu 80,418,200 165.81 485,000 川(蜀)
Chuān (Shǔ)
GZ CN-52 Guizhou Province 贵州省
Guìzhōu Shěng
Guiyang 34,746,468 197.42 176,000 贵(黔)
Guì (Qián)
YN CN-53 Yunnan Province 云南省
Yúnnán Shěng
Kunming 45,966,239 116.66 394,000 云(滇)
Yún (Diān)
XZ CN-54 Tibet Autonomous Region 西藏自治区
Xīzàng Zìzhìqū
Lhasa 3,002,166 2.44 1,228,400
Zàng
SN CN-61 Shaanxi Province 陕西省
Shǎnxī Shěng
Xi'an 37,327,378 181.55 205,600 陕(秦)
Shǎn (Qín)
GS CN-62 Gansu Province 甘肃省
Gānsù Shěng
Lanzhou 25,575,254 56.29 454,300 甘(陇)
Gān (Lǒng)
QH CN-63 Qinghai Province 青海省
Qīnghǎi Shěng
Xining 5,626,722 7.80 721,200
Qīng
NX CN-64 Ningxia Hui Autonomous Region 宁夏回族自治区
Níngxià Huízú Zìzhìqū
Yinchuan 6,301,350 94.89 66,400
Níng
XJ CN-65 Xinjiang Uyghur Autonomous Region 新疆维吾尔自治区
Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū
Ürümqi 21,813,334 13.13 1,660,400
Xīn
HK CN-91 Hong Kong Special Administrative Region 香港特别行政区
Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū
Hong Kong 7,061,200 6,396.01 1,104
Gǎng
MC CN-92 Macau Special Administrative Region 澳门特别行政区
Àomén Tèbié Xíngzhèngqū
Macau 552,300 19,044.82 29
Ào
TW CN-71 Taiwan Province * 台湾省
Táiwān Shěng
Taipei 23,140,000 650.34 35,581
Tái
totals 1,363,528,367 39,515.85 9,658,360  

Notes:

¹: as of 2010
²: per km²
³: km²
°: Abbreviation/Symbol in the parentheses are informal
*: Since its founding in 1949, the People's Republic of China (PRC) has considered Taiwan to be its 23rd province. However, the PRC has never controlled Taiwan. The Republic of China (ROC, "Taiwan") currently administers Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu